Curierul Zilei - Cum se acordă ajutoarele de încălzire
PRIMA PAGINA arrow social economic arrow Social Economic arrow Cum se acordă ajutoarele de încălzire
Social*** ️ Zeci de milioane cheltuite în campanie     Fapt divers*** ️ A incendiat gospodăria bunicii     Fapt divers*** ️ Casă distrusă de foc la Drăganu     Social*** ️ 20 de persoane munceau la negru     Social*** ️ Un câmpulungean, cel mai bun sportiv al Armatei Române     Fapt divers*** ️ „Dispărutul“ s-a întors!     Fapt divers*** ️ A atacat un om cu cuţitul, pe stradă!    
 Publicitate pdf
Cum se acordă ajutoarele de încălzire
(0 voturi)
Monday, 14 October 2019

  -- Important pentru piteşteni --

Cum se acordă ajutoarele de încălzire


De astăzi, din data de 14.10.2019 va începe acţiunea de primire a cererilor şi  a declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinţei, pentru sezo-nul rece 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 .

Condiţii de acordare

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de  nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4 ( prezentatã mai jos ) la H.G. nr.920/2011, nu beneficiazã de ajutor pentru încălzirea locuinţei toatã familia.
Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de  ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.
În sensul prevederilor ordonanţei amintite, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei  este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi , după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Se trec toate veniturile în cerere

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii,  ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia: alocaţiei de stat pentru copii prevazută de Legea 61/1993, a  ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei pentru susţinerea  familiei, acordată  în  baza Legii nr.277/2010, acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

Ce compensări se acordă

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca  venitul net  lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.
În acest caz, compensarea procentuală  aplicată la factura lunară pentru energie termică,  se prezintă astfel:  
În cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizata în sistem centralizat,  şi care au venituri / membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei  beneficiază de o compensare procentuală de 10%.  De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare  procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

Ajutor pentru încălzire cu gaze naturale

Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Ajutorul pentru încălzire cu energie electrică

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:
În cazul solicitării  ajutoarelor pentru  energie  electrică,  se efectuează  obligatoriu  anchete sociale pentru toate situaţiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere vor fi însoţite obligatoriu de documente justificative privind componenţa  familiei, veniturile realizate de  membrii acesteia precum şi acte doveditoare privind  locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.

Unde se depun cererile

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie  electrica se va desfasura  în cadrul centrului de colectare, de  pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, b-dul I.C.Bratianu nr.56 , parter.
 Activitatea de primire a cererilor  se va desfăşura după următorul program: luni -miercuri 8.30-12.30 şi 13.30-16.00, joi 8.30-12.30 şi 13.30-18.00 şi vineri 8.30-12.30.
Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa ,veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai  la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.  – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:
Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program: Luni-vineri 9.00-15.00.

Se vor face anchete sociale

Pe parcursul  sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale se vor  efectua  anchete  sociale pentru verificarea situatiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
 În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea  agenţiilor teritoriale se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere  privind componenţa familiei şi veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.   
Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
 La începutul sezonului rece  noiembrie 2019 — martie 2020, termenul limită de depunere  a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspun-
dere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  este  până la 20.11.2019.
 După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului  la  ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:
 a) începând cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele până la  data de 20  ale  lunii respective;
 b)  începând cu luna următoare  pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 20  ale lunii  respective;

Cine nu primeşte ajutor!

Important! Nu pot primi ajutor de încălzire persoanele care au alte imobile aflate în proprietate în afare celei de domiciliu, terenuri mai mari de 1.000 de metri pătraţi în zona urbană sau de peste 2.500 metri pătraţi în zona rurală, autoturism sau motocicletă a cărei vechime este mai mică de 10 ani, mai multe autoturisme sau motociclete, cu o vechime mai mare de 10 ani, tractor, conbină agricolă, utilaje de prelucrare agricolă sau de prelucrare a lemnului, şalupe, microbuze sau autocamioane. De asemena nu pot beneficia de acaets ajutor persoanele care deţin depozite bancare de peste 3.000 de lei, terenuri, animale, păsări, a căror valoare netă de producţie depăşeşte 1.000 de euro pentru perosana singură sau 2.500 de euro pentru familie.

Ajutoare de încălzire, de la Primăria Mioveni 

Direţia de Asistenţă Socială din Primăria Mioveni va primi, începând de joi, 1 noiembrie 2019, cereri şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 - martie 2020.    S.M.
Persoanele care depun cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în perioada 01 noiembrie – 20 noiembrie 2019 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru tot sezonul rece, iar cele care depun cereri după data de 20 noiembrie 2019 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru perioada rămasă în funcţie de data la care a fost depusă cererea. Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Mioveni care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei şi care nu deţin unul dintre bunurile din lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire. Lista cu actele necesare şi condiţiile acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt afişate pe site-ul www.emioveni.ro, dar şi la sediul Primăriei. Se recomandă ca cei care întocmesc aceste dosare să fie foarte atenţi la condiţiile de acordare a subvenţiilor.
Cererile, din 14 octombrie
Cererile se pot procura, începând din 14 octombrie de la sediul Primăriei (de la ofiţerul de serviciu), zilnic, după următorul program: luni şi miercuri între orele 8.00 16.00, marţi şi joi între orele 8.00 şi 17.00, vineri între orele 8.00 şi 14.00. De asemenea, cererea se poate descărca şi de pe site-ul www.emioveni.ro, tot începând de luni, 14 octombrie. Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibil petrolieri, energie electrică se va desfăşura la ghişeul din holul instituţiei.

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 667

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 


embedgooglemap.net

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
 
CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea Curierului


Comentarii

Program nou pentru colectarea deşeurilor reciclabile
Care sac cu deseuri reciclabile? Contrar miciunilor cu care a umplut presa locala primarul Pinocchio Georgescu, in cart...
12/11/19 14:59 Mai mult...

În ziua votului, poporul este Dumnezeu şi poate face ce vr...
Dacă a fost cal,a obținut acces în turul 2 ! Dacă era vacă 😂😂😂,obținea acces în turul de anul trecut!
12/11/19 12:43 Mai mult...

Localii îi vor ridica maşina abandonată!
Dar Dacia vicelui Zidaru pe cand,ca ocupa un loc de parcare pe str.Exercitiu? Poate ca avenit vremea ...
12/11/19 07:15 Mai mult...

În ziua votului, poporul este Dumnezeu şi poate face ce vr...
Mai "mancam" litere la tastare. Scuze! ADVERSITATE s. 1. ostilitate, potrivnicie, vitregie, vrăjmășie. (~ acelui ve...
11/11/19 18:02 Mai mult...

În ziua votului, poporul este Dumnezeu şi poate face ce vr...
AVERSIÚNE, aversiuni, s. f. Sentiment de dezgust sau de antipatie profundă față de cineva ori de ceva. [Pr.: -si-u-]...
11/11/19 16:03 Mai mult...

Exclusiv
 Prima Pagina Curierul Zilei
Fii reporter!
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zi record

Joi, 3.10.2019

--- 3.231 vizitatori unici ---

 
Flag Counter


PRchecker.info